Ochrana súkromia

Ochrana vášho súkromia je pre nás prioritou. Dodržiavame všetky právne predpisy, ktorá s ochranou osobných údajov súvisia a snažíme sa robiť aj viac. 

V tomto dokumente nájdete všetky informácie o tom ako vaše súkromie chránime, tzn. aké údaje od vás získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako nás pri spracovaní týchto údajov môžete kontrolovať, akými opatreniami vaše údaje chránime a tiež informácie o vašich právach vyplývajúcich z tejto agendy.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Správcom pri spracúvaní vašich osobných údajov je naša spoločnosť, ktorá prevádzkuje túto stránku AnnaWeiss.sk:

nWave s.r.o.
IČO: 44 083 785, so sídlom Bratislava I – Michalská 1372/9, PSČ 811 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 52156/B

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Peter Hrnčiar. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese [email protected] alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Formuláre a prieskumy

Ak nás kontaktujete, pošlete nám tip alebo sa zúčastníte prieskumu, uchovávame si údaje ako vaše meno, e-mail, názov spoločnosti, odkaz na web a správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Chat

Ak nás kontaktujete prostredníctvom chatu, môžeme si uchovávať údaje ako vaše meno, e-mail, názov vašej spločnosti, odkaz na web, telefonické číslo alebo iné údaje.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad čas vášho prístupu na naše stránky, predmet vyhľadávania a pod.

Získavame aj údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, informáciu o stránkach, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vašim využívaním nami ponúkaných služieb alebo tiež v prípade, ked nás kontaktujete alebo máte záujem o spoluprácu. Rovnako tiež vtedy, keď nás požiadate o zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Vaše kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach spracovávame tiež v prípade, že reklamujete dodané služby.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených programoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme lepšie porozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právne základy spracúvania osobných údajov

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať tiež o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

1. Plnenie zmluvy

V prípade odoslania správy z kontaktného formuláru (formuláru Záujmu o spoluprácu).

2. Plnenie našich zákonných povinností

Pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory či vykonávanie rozhodnutí.

3. Náš oprávnený záujem

Pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na [email protected].

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Cloudways
(hosting webových stránok AnnaWeiss.sk)
52 Springvale, Pope Pius XII Street Mosta MST2653, Malta

Mailjet SAS
(odosielanie transakčných e-mailov z formulárov webu)
13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Paris, France

Google Ireland Limited 
(Google Suite – ukladanie informácií z prieskumov a pošta)
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ vo väčšine prípadov neprenášame.

Ako vaše údaje chránime

Robíme všetko preto, aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na [email protected].

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje týkajúce sa vašej objednávky služby uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktoru je spravidla tri a pol roka od jej dodania.

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z agendy spracovania vašich osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a ako nás môžete kontaktovať“.

Vo vašej žiadosti uveďte svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. Ideálne, ak nám vašu žiadosť odošlete z e-mailu, ktorý ste použili na založenie svojho užívateľského účtu.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom či sa o vás spracúvajú osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu v sekcii „Nastavenia“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo prosím využite vždy, keď dôjde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte užívateľský účet, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu účtu do 14 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Prevádzkovateľ webu annaweiss.sk

Web annaweiss.sk je prevádzkovaný spoločnosťou nWave s.r.o.

Fakturačné údaje

Kontakty

Bankové spojenie

Perfektné!

Váš záujem o bezplatnú konzultáciu bol úspešne odoslaný! Pozriem sa do svojho kalendára a pošlem vám niekoľko termínov na spoločné telefonické, online alebo osobné stretnutie. Moja správa vám príde najneskôr do 24 hodín.

Chcete sa o mne a o mojich projektoch dozvedieť viac? Sledujte ma na sociálnych sieťach.

Anna, chcem s tebou bezplatne konzultovať svoj projekt...